BUSAN - Thành phố biển đương đại & truyền thống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Tổng cục du lịch Hàn Quốc)